• GİRİŞ TARİHİ
 • ÇIKIŞ TARİHİ
 • YETİŞKİN
 • REZERVASYON
 • Bodrum'da Sevgililer Günü Paketi

  Sevgililer Günü’ne özel menü ve canlı müzik ile Bodrum’da unutulmaz bir gece

  Detaylı Bilgi
  Bodrum'da Sevgililer Günü Paketi
 • The Marmara Bodrum'da Masaj Fırsatı

  Tüm masajlarda %30 indirim

  Detaylı Bilgi
  The Marmara Bodrum'da Masaj Fırsatı
 • %20 İNDİRİM

  Sadece themarmarahotels.com'da

  FIRSATI İNCELEYİN
  WEB'E ÖZEL %20 İNDİRİM
İSTANBUL TURİZM VE OTELCİLİK ANONİM ŞİRKETİ’NİN KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİ AYDINLATMA METNİ

The Marmara Otellerinin , The Marmara Esma Sultan Yalısının işletmecisi olan ,ticari merkezi Osmanlı Sokak No:9  Beyoğlu- İstanbul adresinde bulunan,Büyük Mükellefler Vergi Dairesi’nin 4810040881 numaralı mükellefi, 0481004088100015 Mersis numaralı  şirketimiz İSTANBUL TURİZM VE OTELCİLİK ANONİM ŞİRKETİ ,gerek web sitemizi kullanırken, gerekse başka yollarla tarafımıza iletmiş olduğunuz kişisel bilgilerinizin güvenliğinin sağlanmasına son derece önem vermektedir.  6698 Sayılı “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu” kısaca KVK Kanunu yürürlüğe girmiştir. Anılan mevzuat ve bu mevzuatta belirtilen bir takım tanımlar hakkında sizi bilgilendirmek isteriz:

Kişisel veri: Kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgiyi, 

Kişisel verilerin işlenmesi: Kişisel verilerin tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, muhafaza edilmesi, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması, devralınması, elde edilebilir hâle getirilmesi, sınıflandırılması ya da kullanılmasının engellenmesi gibi veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işlemi,

Veri işleyen: Veri sorumlusunun verdiği yetkiye dayanarak onun adına kişisel verileri işleyen gerçek veya tüzel kişiyi,
Veri kayıt sistemi: Kişisel verilerin belirli kriterlere göre yapılandırılarak işlendiği kayıt sistemini,

Veri sorumlusu: Kişisel verilerin işleme amaçlarını ve vasıtalarını belirleyen,veri kayıt sisteminin kurulmasından ve yönetilmesinden sorumlu olan gerçek veya tüzel kişiyi ifade eder. Kanun kapsamında şirketimiz veri sorumlusu olarak hareket etmektedir. 

Veri sorumlusu sıfatı ile Şirketimiz çeşitli kanallar aracılığı ile elde ettiği kişisel ve/veya özel nitelikli kişisel verilerinizi toplayabilir,kaydedebilir, işleyebilir, saklayabilir, güncelleyebilir, kullanabilir kanuni ya da hizmete bağlı fiili gereklilikler halinde üçüncü kişilerle(iş ortaklarımız, tedarikçilerimiz),iştiraklerimizle,organik bağı olan grup şirketlerimizle,hissedarlarımızla, kanunen yükümlü olduğu kamu kurum ve kuruluşlarıyla paylaşılabilir, kanuni ya da hizmete bağlı fiili gereklilikler halinde yurtdışına aktarılabilir ya da kullanılmasının engellenmesi de dahil olmak üzere işleyebilir.

Veri Sorumlusu ve Temsilcisi

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“6698 sayılı Kanun”) uyarınca, kişisel verileriniz; veri sorumlusu olarak İSTANBUL TURİZM VE OTELCİLİK ANONİM ŞİRKETİ  tarafından aşağıda açıklanan kapsamda işlenebilecektir.

Kişisel Verilerin Hangi Amaçla İşleneceği

Toplanan kişisel verileriniz(ad, soyad, doğum tarihi, cep telefonu numarası, e-posta, cinsiyet, adres, meslek, eğitim, medeni durum, araç plakası, kimlik bilgileri, konaklama ve harcama bilgileri, tekne/ulaşım/seyahat bilgileri, sigorta, sosyal medya hesapları, alışveriş bilgileri, fatura bilgileri, tüketim tercihleri), Şirketimiz tarafından yürütülen ticari faaliyetlerin    gerçekleştirilmesi için ilgili iş birimlerimiz tarafından gerekli çalışmaların yapılması ve buna bağlı iş süreçlerinin yürütülmesi,  Şirketimiz  tarafından sunulan ürün ve hizmetlerden ilgili kişileri faydalandırmak için gerekli çalışmaların iş birimlerimiz tarafından yapılması ve ilgili iş süreçlerinin yürütülmesi  , Şirketimiz  tarafından sunulan ürün ve hizmetlerin ilgili kişilerin beğeni, kullanım alışkanlıkları ve ihtiyaçlarına göre özelleştirilerek ilgili kişilere önerilmesi ve tanıtılması için gerekli olan aktivitelerin planlanması ve icrası, Şirket'imizin ve şirketimiz ile iş ilişkisi içerisinde olan ilgili kişilerin hukuki, teknik ve ticari-iş güvenliğinin temini, Şirket'imizin ticari ve iş stratejilerinin planlanması ve icrası amaçlarıyla ve 6698 sayılı Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları dahilinde işlenecektir.

Kişisel verileriniz, açık rızanız bulunmadan yukarıda belirtilen amaçlar dışında kullanılmayacak olup, yasal yükümlülükler ve resmi kurum/kuruluşlar haricinde üçüncü şahıslarla paylaşılmayacak ya da aktarılmayacaktır.

İşlenen Kişisel Verilerin Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarılabileceği

Toplanan kişisel verileriniz; Şirketimiz tarafından yürütülen ticari faaliyetlerin    gerçekleştirilmesi için ilgili iş birimlerimiz tarafından gerekli çalışmaların yapılması ve buna bağlı iş süreçlerinin yürütülmesi,  Şirketimiz  tarafından sunulan ürün ve hizmetlerden ilgili kişileri faydalandırmak için gerekli çalışmaların iş birimlerimiz tarafından yapılması ve ilgili iş süreçlerinin yürütülmesi  , Şirketimiz  tarafından sunulan ürün ve hizmetlerin ilgili kişilerin beğeni, kullanım alışkanlıkları ve ihtiyaçlarına göre özelleştirilerek ilgili kişilere önerilmesi ve tanıtılması için gerekli olan aktivitelerin planlanması ve icrası, Şirket'imizin ve şirketimiz ile iş ilişkisi içerisinde olan ilgili kişilerin hukuki, teknik ve ticari-iş güvenliğinin temini, Şirket'imizin ticari ve iş stratejilerinin planlanması ve icrası amaçlarıyla; şubelerimize, iş ortaklarımıza (konaklama firmaları, havayolu şirketleri, kara ve deniz dahil ulaştırma hizmeti sunan firmalar, araç kiralama şirketleri, sigorta şirketleri, transfer elemanları ve bunlarla sınırlı olmamak üzere sunulan hizmet ile ilgili kişi ve kuruluşlar),  tedarikçilerimize, iştiraklerimize, organik bağı olan grup şirketlerimize,hissedarlarımızla kanunen yetkili kamu kurum ve kuruluşlarına,6698 sayılı Kanun’un 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde aktarılabilecektir.

 

Kişisel Veri Toplamanın Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Kişisel verileriniz Şirketimiz tarafından farklı kanallarla(iş ortaklarımız,şirketimiz,şubelerimiz,internet sitemiz, veya tedarikçi firmalar aracılığıyla/Şirketimiz içinde internete erişiminiz vasıtasıyla/ kimlik belgeniz üzerinden/ plaka bilginiz üzerinden, sözlü veya yazılı olarak yada tesislerimiz içinde güvenlik amacıyla genel alanlarda yer alan kapalı devre kameralar aracılığıyla)ve farklı hukuki sebeplere dayanarak; yukarda belirtilen amaçlarla veya yasal yükümlülüklerimiz nedeniyle  otomatik yada otomatik olmayan yöntemlerle  yazılı, sözlü yada elektronik ortamda toplanmaktadır. Toplanan kişisel verileriniz 6698 sayılı Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları kapsamında bu Aydınlatma Metni’nde belirtilen amaçlarla da işlenebilmekte ve aktarılabilmektedir.

Kişisel Verilerinizin İşleneceği Süreler 

KVK Kanununa uygun olarak, işbu “Kişisel Verilerin İşlenmesine İlişkin Aydınlatma Metni”nde belirtilen amaçlarla işlenmiş olan kişisel verileriniz, KVK Kanunu madde 7/f.1.’e göre işlenmesi gerektiren amaç ortadan kalktığında ve/veya mevzuat uyarınca verilerinizi işlememiz için zorunlu kılındığımız zaman aşımı süreleri dolduğunda, kişisel verileriniz tarafımızca silinecek, yok edilecek veya anonimleştirerek kullanılmaya devam edilecektir.


Özel Nitelikli Kişisel Verilerin İşlenmesi

KVK Kanun’a göre kişilerin ırkı, etnik kökeni, siyasi düşüncesi, felsefi inancı, dini, mezhebi veya diğer inançları, kılık ve kıyafeti, dernek, vakıf ya da sendika üyeliği, sağlığı, cinsel hayatı, ceza mahkûmiyeti ve güvenlik tedbirleriyle ilgili verileri ile biyometrik ve genetik verileri özel nitelikli kişisel veridir. Şirketimiz, özel nitelikli kişisel verilerin işlenmesinde, ayrıca Kişisel Verilerin Korunması Kurulu tarafından belirlenen önlemleri yeterli düzeyde alır. Şirketimiz, daha iyi hizmet verebilmesi için kişilerin özel nitelikli verilerini ancak ilgili kişiden rıza alarak ve sadece toplama amacına hizmet etmesi için işleyecektir. 

Kişisel verilerinizin kanunlar gereği açık rızanız olmaksızın işlenebileceği durumlar 

KVK Kanunu’nun 5. maddesi uyarınca, Aşağıdaki şartlardan birinin varlığı hâlinde, ilgili kişinin açık rızası aranmaksızın kişisel verilerinin işlenmesi mümkündür:
1) Kanunlarda açıkça öngörülmesi.
2) Fiili imkânsızlık nedeniyle rızasını açıklayamayacak durumda bulunan veya rızasına hukuki geçerlilik tanınmayan kişinin kendisinin ya da bir başkasının hayatı veya beden bütünlüğünün korunması için zorunlu olması.
3) Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması.
4) Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması.
5) İlgili kişinin kendisi tarafından alenileştirilmiş olması.
6) Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması.
7) İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması.

Kişisel Veri Sahibinin 6698 sayılı Kanun’un 11. maddesinde Sayılan Hakları

Kişisel veri sahipleri olarak, haklarınıza ilişkin taleplerinizi aşağıda açıklanan şekilde bize iletmeniz durumunda, Şirketimiz, talebin niteliğine göre talebi en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır. Ancak, işlemin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi hâlinde, şirketimiz tarafından Kişisel Verileri Koruma Kurulunca belirlenen tarifedeki ücret alınacaktır. Bu kapsamda kişisel veri sahipleri;

1.    Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
2.    Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
3.    Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
4.    Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
5.    Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,
6.    Kanun'un 7 nci maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
7.     yukarıdaki 5 ve 6. talepler uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
8.    İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
9.    Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme
haklarına sahiptir.

KVK Kanunu’nun 13.  maddesinin birinci fıkrası gereğince yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmakla ilgili talebinizi, “yazılı” veya Kişisel Verilerin Korunması Kurulunun belirlediği diğer yöntemlerle Şirketimize iletmeniz gerekmektedir. Kişisel Verilerin Korunması Kurulu şu aşamada herhangi bir yöntem belirlemediği için başvurunuzu, KVK Kanunu’nun amir hükmü gereği yazılı olarak Şirketimize iletmeniz gerekmektedir. Bu çerçevede Şirketimize KVK Kanunu’nun 11’inci maddesi kapsamında yapacağınız başvurularda yazılı olarak başvurunuzu ileteceğiniz kanallar ve usuller aşağıda açıklanmaktadır.

Yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak için kimliğinizi tespit edici gerekli bilgiler ve kullanmak istediğiniz hakkınıza yönelik açıklamalarınızla birlikte talebinizi, KVK Kanunu’nun 11’inci maddesinde belirtilen hangi hakkınızın kullanımına ilişkin olduğunu da belirterek Osmanlı Sokak No:9 Taksim-Beyoğlu, İstanbul adresine  iadeli taahhütlü mektup ile veya noter aracılığıyla gönderebilir veya 5070 sayılı Elektronik İmza Kanunu kapsamında  güvenli elektronik imza ile imzalayarak ‘’istanbulturizmveotelcilikas@hs01.kep.tr ‘’adresine iletebilirsiniz.

 
(Başvurularınızda kullanabileceğiniz form için tıklayınız)

© İstanbul Turizm ve Otelcilik Aş, 2016 İşbu belge İstanbul Turizm ve Otelcilik Aş.’ nin yazılı izni olmaksızın çoğaltılıp dağıtılamaz
LÜTFEN OTEL SEÇİN